AVENT

Philips AVENT

Hamilelik ve ebeveynliðin ilk dönemleri heyecanlý ve zorlu süreçlerdir. Hem kendiniz hem de bebeðiniz için uzman görüþlerine kolayca baþvurabileceðinizi bilmek insaný rahatlatýr. AVENT, 1984'ten beri doðadan esinlenerek kapsamlý ve klinik araþtýrmalar sonucu geliþtirilen ürünler üretmektedir. Artýk Philips Group'un bir parçasý olan yeni Philips AVENT, bebeðinizi beslemek, saðlýklý ve güvenli olmasýný saðlamak için yenilikçi çözümler üretmeye devam edecektir.

Philips AVENT bebek besleme ürünleri ve BPA

Sorularýnýzýn yanýtlarý
Philips AVENT'in Öyküsü
1984 yýlýnda AVENT markasý, dünya çapýnda biberon standartlarýný belirleyen ilk bebek biberonunun pazara sunulmasý ile doðru.
Philips AVENT Avantajý
Philips AVENT'i seçerek üstün kaliteli ürünlere sahip olmayý garanti edersiniz.
Ýngiltere Fabrikasý
Suffolk'taki Philips AVENT üretim tesisine 20 milyon £ yatýrým yapýldý.
Ödüller
Philips AVENT ürünleri doktorlar tarafýndan önerilmekte, anneler tarafýndan övgüyle karþýlanmakta ve uluslararasý alanda kabul görmektedir.

Philips AVENT'in Öyküsü

1984 yýlýnda AVENT markasý, dünya çapýnda biberon standartlarýný belirleyen ilk bebek biberonunun pazara sunulmasý ile doðdu.

Standart biberonlarýn istenen kullaným amacýna uygun olmadýðýný tespit eden ilk kiþi þirketin sahibi Edward Atkin oldu. Biberon emzikleri sert, uzun ve darken, biberonlar ise aðýr, dengesiz ve doldurulmalarý zordu.

Edward, doðal emzirme yönteminden sonra en faydalý araç haline gelecek bir biberon tasarladý. Böylece dünyanýn en iyi tasarlanmýþ, en iyi üretilmiþ biberonu ortaya çýktý. Philips AVENT biberonu, geniþ boynu ve tabaný sayesinde daha kolay doldurulur ve temizlenir.

Emziði tamamen kokusuz ve tatsýz silikondan üretilmiþ ilk emziktir. Yumuþaklýðý ve geniþ biçimiyle doðala olabileceði kadar yakýn olan bu emzik, benzersiz havalandýrma sistemi ile yeni doðanlarda kolik seviyesinin azaltýlmasýna yardýmcý olmaktadýr. Bu nedenle, Philips AVENT ürünlerinin anneler tarafýndan diðer tüm biberonlardan daha fazla tercih edilmesi sürpriz deðildir. Bu noktadan sonra Philips AVENT markasý, birçok bebek besleme ürününün tasarýmý üzerinde çalýþmaya devam etmiþtir.

Eylül 2006'da yaþam tarzý, saðlýk ve teknoloji alanlarýnda bir dünya lideri olan Philips, AVENT ile birleþti. Her ikisi de yenilikçi bir geçmiþe sahip olan bu iki þirket, birbirilerine mükemmel bir uyum saðladýlar. Çalýþmalarýný yaþam standartlarýný geliþtirmeye adamýþ olan Philips, daha saðlýklý bir yaþama daha kolay kavuþmayý saðlayan ürünler geliþtirmektedir. Bu adanmýþlýk, AVENT'in dünyanýn en yüksek kaliteli bebek bakýmý ve besleme ürünlerini yaratma hedefi ile mükemmel bir uyum gösterdi. Philips AVENT bu birliktelik sonucunda, hayatý kolaylaþtýran ve bebek bakýmýnýn çok daha rahat hale gelmesini saðlayan çözümler üretmektedir.

Bebeðinizin bakýmý ile ilgili tercihleriniz ne olursa olsun, bu tercihleri destekleyen ürünleri sunan en iyi kaynak olarak kalmayý sürdürüyoruz. Sizi Internet sitemizi tekrar ziyaret ederek Philips AVENT tarafýndan sunulan yenilikleri görmeye davet ediyoruz. Sizlerin de gelecekte yapacaðýmýz deðiþiklikler hakkýnda bizler kadar heyecan duymanýzý umuyoruz.

Tüm Philips AVENT ürünleri birlikte kullanýlabilecek þekilde tasarlanmýþtýr ve birbirinin yerine kullanýlabilir ürünlerin
eksiksiz bir yelpazesini sunan tek markadýr.

Philips AVENT Avantajý

Philips AVENT'i seçmeniz, sizin ve bebeðinizin ihtiyaçlarý için tasarlanmýþ, üstün kaliteli ürün güvencesine sahip olduðunuz anlamýna gelir.

Kapsamlý araþtýrmalar ve klinik testlere tabi olan Philips AVENT ürünleri bir arada etkin bir biçimde kullanýlabilmekte, büyümekte olan bebeðinizin saðlýðýný korumak ve bakýmýný bizzat kendinizin yapma rahatlýðýný saðlamaktadýr.

Philips AVENT'in yüksek kaliteli ürünleri, emzirme, biberonla besleme ya da her ikisi þeklindeki seçimlerinizi desteklemektedir. Bebeðiniz büyüdükçe ürünler, deðiþtirilebilir nitelikteki tasarým özellikleri sayesinde bebeðinizin artan ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde uyarlanabilirler. Tüm bu muhteþem deðiþiklikler sýrasýnda size rehberlik etmek için buradayýz.

Ýngiltere Fabrikasý

Suffolk'taki Philips AVENT üretim tesisine 20 milyon £ yatýrým yapýldý.

Araþtýrma ve geliþtirme iþin kritik bir parçasý olmaya devam ediyor. Philips AVENT'in tasarýmcýlardan ve mühendislerden oluþan ekibi özgünlük, yenilikçilik ve teknik uzmanlýðý bir araya getirerek üretim süreçlerini Philips AVENT ürünlerinin özel gereksinimlerine uygun hale getiriyor. Bir ürün ancak bu ekibin ürün performansýndan memnun olmasýnýn ardýndan pazara sunulabiliyor.

Philips AVENT tüketicilere de kulak veriyor. Müþteri yorumlarý sürekli olarak takip ediliyor ve ürün performansýnýn geliþtirilmesinde kullanýlýyor.

Þirketin ürünlerinin %90'ý ödüllü Suffolk fabrikasýnda tasarlanmakta ve üretilmektedir.

'Kýrsal Alandaki Ýþyerleri' için 2001 Kamuoyu Güven Ödülü
RIBA 2000 Mimarlýk Ödülü

Ödüller

Yeni doðanlarýn, bebeklerin ve yürümeye yeni baþlayanlarýn beslenmesinde mükemmel seçenekler sunan Philips AVENT ürünleri doktorlar tarafýndan önerilmekte, anneler tarafýndan övgüyle karþýlanmakta ve uluslararasý alanda kabul görmektedir. Fabrikamýzýn tasarýmý dahi övgüyle karþýlanmýþtýr.

Dahil olun

Gelecekteki Philips AVENT ürünlerini geliştirmemize yardımcı olun.


Daha fazla bilgi

Sağlık uzmanları

 


Daha fazla bilgi

Alışveriş planlayıcısı

Okunacak çok fazla şey ve çok fazla seçenek varken bebeğiniz ile ilgili plan yapmanın güç olduğunu biliyoruz.Daha fazla bilgi